"portfolio selection"

Hybrid Metaheuristics for Constrained Portfolio Selection Problem

Hybrid metaheuristics for portfolio selection problems

Solving Portfolio selection problems through hybrid techniques

A Hybrid Solver for Constrained Portfolio Selection Problems: preliminary report

Hybrid Local Search for Constrained Financial Portfolio Selection Problems

Local Search Techniques for Constrained Portfolio Selection Problems